Regulamin

POJĘCIA

 1. NAGRANIE – plik audio zawierający zarejestrowaną wypowiedź.
 2. PRZESYŁAJĄCY – osoba, która za pomocą formularza kontaktowego przesyła NAGRANIE.
 3. WYPOWIADAJĄCY SIĘ – osoba wypowiadająca się na nagraniu.
 4. ODBIORCA BEZPOŚREDNI – osoba/osoby, które mają bezpośredni dostęp do przekazanego NAGRANIA.
 5. ODBIORCA POŚREDNI – każda osoba, która za pośrednictwem ODBIORCY BEZPOŚREDNIEGO otrzymuje dostęp do NAGRANIA.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz, za pomocą którego przesyłane są nagrania oraz dane osobowe PRZESYŁAJĄCEGO oraz WYPOWIADAJĄCEGO SIĘ.
 7. Dane osobowe – dane pozwalające zidentyfikować konkretną osobę.

ZASADY

 1. PRZESYŁAJĄCY rejestruje NAGRANIE we własnym zakresie za pomocą własnych urządzeń.
 2. PRZESYŁAJĄCY posiada zgodę WYPOWIADAJĄCEGO SIĘ do przesłania NAGRANIA oraz przekazania wybranych DANYCH OSOBOWYCH za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Dane WYPOWIADAJĄCEGO SIĘ służą ODBIORCY BEZPOŚREDNIEMU do celów naukowych.
 4. ODBIORCA BEZPOŚREDNI może przekazać NAGRANIE oraz niezbędne otrzymane DANE OSOBOWE (imię, nazwisko/inicjały, datę urodzenia, miejsce narodzin, miejsce zamieszkania) WYPOWIADAJĄCEGO SIĘ ODBIORCOM POŚREDNIM.
 5. PRZESYŁAJĄCY po otrzymaniu zgody WYPOWIADAJĄCEGO SIĘ wyraża zgodę przetwarzanie całości lub fragmentów nagrania oraz jego transkrypcji w celach naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich.
 6. PRZESYŁAJĄCY oraz WYPOWIADAJĄCY SIĘ przekazują ODBIORCY BEZPOŚREDNIEMU prawa majątkowe do NAGRANIA, jego fragmentów i transkrypcji.
 7. NAGRANIE oraz DANE OSOBOWE przechowywane są przez czas nieokreślony.
 8. BEZPOŚREDNI ODBIORCA zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia NAGRANIA bądź DANYCH OSOBOWYCH (lub do ich modyfikacji) na żądanie PRZESYŁAJĄCEGO lub WYPOWIADAJĄCEGO SIĘ, jednak nie gwarantuje, że zostaną one usunięte przez ODBIORCĘ POŚREDNIEGO, zwłaszcza w publikacjach drukowanych.
 9. BEZPOŚREDNI ODBIORCA – w ramach możliwości i na specjalne życzenie – zobowiązuje się informować PRZESYŁAJĄCEGO o tym, jak wykorzystywane jest otrzymane od niego NAGRANIE i DANE OSOBOWE.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Tomasz P. Bocheński WIELE KROPEK, ul. Henryka i Karola Czeczów 24 lok. 12, 30-798 Kraków.
 2. Dostęp do danych osobowych posiadają BEZPOŚREDNI ODBIORCY.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez czas nieokreślony.
 4. Dane osobowe przechowywane są w celu kontaktu z PRZESYŁAJĄCYM oraz do jak najrzetelniejszego opisu nagrania w przypadku publikacji naukowych i popularyzatorskich.
 5. PRZESYŁAJĄCY oraz WYPOWIADAJĄCY SIĘ mają prawo do informacji na temat swoich danych osobowych, ich usunięcia oraz modyfikacji. Administrator danych oraz BEZPOŚREDNI ODBIORCY nie gwarantują jednak usunięcia tych danych przez POŚREDNIEGO ODBIORCĘ, zwłaszcza gdy dotyczy to drukowanych publikacji.